Статут «КП ПОНД ПОР»

Затверджено:

Наказ начальника управління майном Полтавської обласної ради від 18 грудня 2018 року № 122

Погоджено:

Директор Департаменту охорони здоров»я Полтавської обласної державної адміністрації 13 грудня 2018 року.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «Полтавський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановленим чинним законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

    1.2. Підприємство засноване на майні спільної (комунальної) власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області та передане в управління Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації (далі — Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації).

1.3. Підприємство створене на виконання рішення двадцять другої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 19.10.2018 р. № 918 «Про реорганізацію комунальної організації (установи, закладу) Полтавського обласного наркологічного диспансеру шляхом перетворення в комунальне підприємство «″Полтавський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради″».

1.4. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Полтавського обласного наркологічного диспансеру.

1.5. Засновник Підприємства  – Полтавська обласна рада.

1.6. Власник Підприємства – територіальні громади сіл, селищ і міст Полтавської області в особі Полтавської обласної ради.

1.7. У своїй діяльності Підприємство підзвітне та підконтрольне Полтавській обласній раді.

1.8. Підприємство підпорядковане та підзвітне Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації).

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації здійснює управління Підприємством в межах повноважень, визначених Положенням про Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.

1.9. Орган управління майном – Управління майном обласної ради.

Управління майном обласної ради здійснює управління майном Підприємства в межах повноважень, визначених Положенням про Управління майном обласної ради.

1.10. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.11. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,  Цивільним, Господарським та Бюджетним кодексами України, Кодексом  законів про працю України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист персональних даних», «Про охорону праці», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про психіатричну допомогу», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також наказами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, рішеннями Полтавської обласної ради, розпорядженнями голови Полтавської обласної ради та Полтавської обласної державної адміністрації і цим Статутом.

Розділ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1.Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КП «ПОНД ПОР».

2.2.    Місцезнаходження:

2.2.1. Юридична адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 35.

2.2.2. Адреси провадження діяльності:

—   36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 35;

—   36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 33;

—   36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 25;

—   36007, м. Полтава, пров. Шевченка, 5-а;

—   36006, м. Полтава, вул. Медична,1.

Розділ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Підприємство є закладом медико-соціальної допомоги, метою діяльності якого є надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги особам з наркологічними захворюваннями, організація профілактичних заходів серед здорових верств населення, для досягнення соціальних та інших результатів.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності є:

— здійснення медичної практики;

— амбулаторне і стаціонарне лікування хворих на розлади психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин та осіб з нехімічними залежностями, в тому числі на анонімних засадах;

 •  консультативні, діагностичні огляди, обстеження для встановлення, виключення наркологічного захворювання;
 • диспансерне динамічне спостереження пацієнтів з наркологічними розладами;
 • проведення медичної, психологічної, соціальної, юридичної, сімейної та професійної реабілітації залежним пацієнтам та особам з наркологічними розладами в тому числі неповнолітнім;
 • проведення медичних оглядів з метою визначення стану сп’яніння;
 • проведення обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів громадян для визначення протипоказань до виконання професій і певних видів діяльності;
 • проведення клінічних, хіміко-токсикологічних та біохімічних лабораторних досліджень;
 • проведення експрес-тестування на предмет захворювання на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити;
 • діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань удосконалення  і розвитку медичної допомоги;
 • забезпечення взаємодії з іншими підприємствами, лікувально-профілактичними закладами, відомствами, державними і недержавними організаціями з питань реалізації своєї статутної діяльності;
 • надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Підприємство забезпечує:

—   дотримання медичними працівниками норм етики і деонтології;

— раціональне використання трудових, фінансових та матеріальних ресурсів;

— наявність необхідних засобів і матеріалів медичного та господарчого призначення;

— дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

— впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів.

3.4. Підприємство може бути клінічною базою медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, а також базою для підготовки лікарів-інтернів.

3.5. Основними принципами діяльності Підприємства є гуманізм та демократизм, свобода і відповідальність, законність, пріоритетність загальнолюдських цінностей, взаємодія з іншими лікувальними закладами.

3.6. Підприємство надає медичні послуги  на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України. Підприємство проходить акредитацію відповідно до чинного законодавства та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розділ 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту, який затверджується управлінням майном обласної ради за попереднім погодженням з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації.

4.2. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, погодженого Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та затвердженого заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, надає послуги і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.3. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.4. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, органах Державної казначейської служби, печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством.

4.7. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює штатну чисельність і затверджує штатний розпис.

4.8. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.9. Держава та Власник не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Держави та Власника, крім випадків, передбачених законодавством.

Розділ 5. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.1.1. Майно Підприємства є спільною (комунальною) власністю територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

5.1.2. Здійснюючи право оперативного управління, Підприємство володіє, користується зазначеним майном та розпоряджається  ним  в межах, встановлених Власником, вчиняючи щодо нього будь-які дії,  які не суперечать законодавству та цьому Статуту.

5.2. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.2.1. Майно, передане Підприємству Засновником;

5.2.2. Кошти Державного бюджету України та фінансування з обласного бюджету, державні субвенції;

5.2.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду  майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.2.4. Цільові кошти;

5.2.5. Кредити банків;

5.2.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.2.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.2.8. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

5.2.9. Кошти отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.4. Відчуження майна, що є комунальною власністю і закріпленого за Підприємством, здійснюється за погодженням з  Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, з дозволу Засновника у порядку, встановленому законодавством.

5.5. Підприємство має право надавати в оренду підприємствам, установам, організаціям, а також громадянам – суб’єктам підприємницької діяльності, вільні приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності які йому належать відповідно до чинного законодавства України за погодженням з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації  та управлінням майном обласної ради.

Списання майна з балансу Підприємства здійснюється за погодженням з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та з дозволу управління майном обласної ради.

5.6. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.7. Підприємство самостійно організовує та здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Підприємство не наділене правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини між Засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органом управління та іншими, пов’язаними з ними особами.

5.9. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5.10. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.11. Розмір статутного капіталу підприємства становить 1 (одну) гривню.

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування.

6.1.2 Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних пріоритетів та прогнозів, стану поширеності наркологічних захворювань в області.

6.1.3. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкування та виду їх діяльності з метою отримання відомостей, інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.4. У випадку необхідності направляти осіб, що звертаються за допомогою, до лікувально-профілактичних закладів і установ вищого рівня з метою уточнення діагнозу і призначення відповідного лікування.

6.1.5. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України.

6.1.6. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми цього Статуту.

6.1.7. Співпрацювати з юридичними та фізичними особами, придбавати, орендувати необхідні йому обладнання та інші матеріальні ресурси.

6.1.8. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до чинного законодавства України.

6.1.9. Залучати підприємства, установи, установи та організаціями для реалізації своїх статутних завдань у визначеному чинним законодавством України порядком.

6.1.10. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.11. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

6.1.12. Здійснювати збір, обробку, використання, зберігання персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

612.13. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.14. Реалізовувати інші права, що не суперечать законодавству України.

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1.   Організовувати та надавати наркологічну допомогу населенню.

6.2.2.   Організовувати та надавати медичну допомогу населенню.

6.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів і відрахувань із врахуванням своєї статутної діяльності та згідно з чинним законодавством України.

6.2.4. Здійснювати матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства.

6.2.5. Придбавати матеріальні ресурси у підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до законодавства України.

6.2.6. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.7. Здійснювати заходи з удосконалення системи оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечення економного та раціонального використання фонду споживання і своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства.

6.2.8. Здійснювати фінансово-бухгалтерський облік, ведення фінансової та статистичної звітності згідно з законодавством України.

6.2.9. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників, складати штатний розпис Підприємства.

6.2.10. Забезпечувати цільове використання закріпленого комунального майна.

6.2.11. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.2.12. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів і екологічної безпеки.

6.2.13. Розглядати в установленому законодавством порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до компетенції Підприємства.

6.2.14. Організовувати та проводити конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до його компетенції.

6.2.15. Інформувати населення про свою діяльність через засоби масової інформації, проводити роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції.

6.2.16. Здійснювати реалізацію законодавства України щодо запобігання та протидії корупції.

6.2.17. Забезпечувати дотримання законодавства України щодо лікарської таємниці.

6.2.19. Виконання відповідно до законодавства України інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.

6.3. Права та обов’язки Підприємства визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

Розділ 7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Управління Підприємством здійснює його керівник —  Головний лікар, який призначається рішенням сесії Полтавської обласної ради шляхом укладення з ним контракту.

У період між пленарними засіданнями звільнення Головного лікаря Підприємства та призначення виконуючого обов’язки Головного лікаря здійснюється за розпорядженням голови Полтавської обласної ради.

7.2. Головний лікар Підприємства:

— здійснює поточне керівництво Підприємством, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення рівня кваліфікації працівників;

—   несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

—  видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання, дає доручення, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

—  приймає на роботу та звільняє з неї працівників Підприємства;

— забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

— від імені Підприємства укладає угоди з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях;

—  діє без довіреності від імені Підприємства;

— видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки, контролює виконання і дотримання працівниками Підприємства Правил внутрішнього трудового розпорядку;

— підписує колективний договір;

— вносить пропозиції щодо змін до Статуту Підприємства та колективного договору;

— відповідно до чинного законодавства, Статуту Підприємства, кваліфікаційних характеристик розробляє і затверджує посадові інструкції працівників Підприємства та положення про структурні підрозділи;

—   забезпечує безперебійну роботу Підприємства;

— дає відповіді на звернення юридичних осіб та громадян згідно з чинним законодавством;

— розподіляє обов’язки за основними напрямками діяльності між своїми заступниками;

— розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Підприємства;

— визначає осіб, відповідальних за підготовку відповідей щодо питань, які входять до компетенції Підприємства, на листи юридичних осіб та звернення громадян згідно з чинним законодавством;

— здійснює контроль за збереженням та цільовим використанням майна Підприємства;

— контролює дотримання режиму роботи Підприємства;

— щороку звітує перед загальними зборами трудового колективу Підприємства;

— координує співпрацю з керівниками закладів охорони здоров’я;

— забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протипожежних норм та техніки безпеки;

—  застосовує заходи заохочення за сумлінну роботу;

— застосовує заходи дисциплінарного впливу до порушників трудової дисципліни згідно з Кодексом законів про працю України та нормативними документами;

—  визначає організаційну структуру Підприємства;

— визначає граничну чисельність працівників, складає штатний розпис Підприємства та подає на затвердження до Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;

— вирішує інші питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України.

Несе відповідальність за:

— дотримання вимог чинного законодавства в роботі Підприємства (зокрема в галузі охорони праці, пожежної безпеки, дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства, трудового законодавства);

— організацію бухгалтерського обліку, правової, адміністративно-господарської роботи.

7.3. Головний лікар Підприємства може мати заступників, яких призначає наказом у межах граничної чисельності.

Розподіл обов’язків за основними напрямками діяльності між заступниками Головного лікаря Підприємства здійснюється Головним лікарем Підприємства.

7.4. Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.5. У разі тимчасової відсутності Головного лікаря (відпустка, відрядження, хвороба тощо) обов’язки виконує заступник Головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками. Виконання обов’язків покладається наказом Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ:

— головний лікар, заступники головного лікаря, головна медична сестра, інспектор з кадрів, юрисконсульт, фахівець з діловодства, інженер з охорони праці;

— організаційно-методичний консультативний відділ;

— бухгалтерія.

8.1.2. Господарчий підрозділ.

8.1.3. Лікувально-профілактичні та допоміжно діагностичний підрозділи:

— відокремлений структурний підрозділ №1- амбулаторне відділення;

— відокремлений структурний підрозділ №2 — відділення замісної терапії з денним стаціонаром;

— відокремлений структурний підрозділ №3 — стаціонарне відділення №1;

— відокремлений структурний підрозділ №4 — стаціонарне відділення №2,

стаціонарне відділення №3, клініко-діагностична лабораторія.

8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства, функціональні обов’язки та посадові інструкції його працівників затверджуються Головним лікарем Підприємства.

8.3. Штатну чисельність Підприємства Головний лікар визначає на підставі даних фінансового плану Підприємства, погодженого з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та затвердженого заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичних послуг.

Розділ 9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Головний лікар Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Головному лікарю Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Головного лікаря Підприємства визначаються контрактом, укладеним з Засновником.

9.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

Розділ 10. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Медичні працівники Підприємства та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавством випадків.

10.2. Підприємство в процесі діяльності забезпечує анонімність пацієнта під час використання інформації, що становить лікарську таємницю.

10.3. Захист та обробку персональних даних Підприємство здійснює для конкретних і законних цілей, визначених за однозначною згодою суб’єкта персональних даних, у випадках  та  порядку, встановлених законодавством.

Розділ 11. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У відповідності з чинним законодавством на Підприємстві ведеться військовий облік та здійснюються заходи з цивільного захисту.

Розділ 12. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.

Розділ 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

13.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника  у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

13.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

13.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

13.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

13.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

13.7. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

13.8. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність Підприємства.

13.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

13.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

Розділ 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення його в новій редакції, за погодженням з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, затверджуються управлінням майном обласної ради та підлягають державній реєстрації.